1. Toepasselijkheid
 
 1. De hiernavolgende bepalingen gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en prestaties tussen Michiels NV en haar klanten (‘Klant’). Laatstgenoemden zijn consumenten (‘Consumenten’), voor zover zij consument zijn in de zin van artikel 1649bis §2, 1° van het Burgerlijk Wetboek of artikel 1, 7 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Michiels alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de klant van toepassing verklaart, binden Michiels NV niet, tenzij deze schriftelijk door Michiels NV zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Michiels NV een mededeling van de klant dat deze de voorwaarden van Michiels NV niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
 5. Onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website(Klant). het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Michiels NV houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting  alle andere voorwaarden.

 

2. Aanbieding en overeenkomst

 

 1. De klant is ten opzichte van Michiels NV volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de bij een bestelling behorende gegevens. Een gedane bestelling bindt de klant en is onherroepelijk.
 2. Een overeenkomst tussen Michiels NV en de Klant komt tot stand, wanneer Michiels NV uitvoering aan de opdracht heeft gegeven dan wel schriftelijk of per e-mail, aan het door de klant opgegeven e-mailadres, de overeenkomst te hebben bevestigd.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website, telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Michiels NV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Door Michiels NV verstrekte aanbiedingen, prijzen, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

 

 

3. Prijzen

 

 

 1. Michiels NV zal op haar website en op de facturen duidelijk melding maken van de verschuldigde prijzen en overige toeslagen en kosten, zoals verzend-, administratie- en installatiekosten, alsmede de verschuldigde BTW.
 2. Alle prijzen zijn in euro.
 3. Facturen worden gemaakt vanaf een aankoopbedrag van 50 euro, excl. BTW en 60,50 euro incl. 21 % BTW.
 4. De facturen worden verstuurd binnen één maand na de levering van de goederen. Facturen worden enkel gemaakt na ontvangst van alle noodzakelijke en wettelijke informatie.
 5. Alle prijzen in de uitingen van Michiels NV zijn exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Deze toeslagen worden wel aangegeven op de winkelwagenpagina op de website van Michiels NV en tijdens het afronden van de bestelling.
 6. Verzendkosten (ook wel administratiekosten of behandelingskosten genoemd) zijn niet inbegrepen in de productprijzen en bedragen  € 20,00 excl btw, € 24,20 incl. 21 % btw per bestelling/overeenkomst. In specifieke gevallen kunnen afwijkende bezorgkosten gerekend worden. De te betalen bezorgkosten worden altijd aangegeven op de winkelwagenpagina op de website van Michiels NV en tijdens het afronden van een bestelling.
 7. De in uitingen van Michiels NV vermelde behandelingskosten gelden voor aflevering in België. Op de winkelwagenpagina op de website van Michiels NV en tijdens het afronden van de bestelling kan de klant een ander land aangeven. De klant zal zelf dienen te zorgen voor de formele uit- en invoer van de producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, douaneformaliteiten en het geschikt maken voor aldaar toegestaan gebruik) in het aangegeven land en deze kosten zijn derhalve ook geen onderdeel van de door Michiels NV berekende behandelingskosten.
 8. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of als extra optie is mee besteld. Indien Michiels NV zorg draagt voor installatie zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.
 9. Alle door Michiels NV genoemde prijzen gelden alleen in geval van complete en onvoorwaardelijke vooruitbetaling zonder mogelijkheid tot storneren. Michiels NV kan andere betalingsmogelijkheden aanbieden aan de klant en in dat geval een extra bijdrage in de kosten of ter compensatie van de betalingsrisico’s verlangen. De klant kan deze keuze aangeven op de winkelwagenpagina op de website van Michiels NV waarna de extra kosten (na het opslaan van de wijziging) op deze winkelwagenpagina en tijdens afronden van de bestelling getoond zullen worden.
 10. De prijzen van producten uit het assortiment van Michiels NV wijzigen met regelmaat. Te allen tijde is de tijdens een bestelling laatste actuele prijs geldend. Prijzen worden pas vast tijdens de uiteindelijke afronding van de bestelling (en worden aan de klant meegedeeld voordat deze de bestelling dient te bevestigen).
 11. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Michiels NV worden gecorrigeerd.
 12. Bij vooruitbetaling wordt ervan uitgegaan dat de klant diezelfde dag nog voor betaling via de bank zorg draagt. Als de betaling in deze situaties door de klant pas later wordt uitgevoerd heeft Michiels NV in geval van verhoogde kosten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, verhoogde productprijzen, verhoogde behandelings- en betalingskosten, of verhoogde wettelijke toeslagen) het recht deze alsnog door te verrekenen.
 13. Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voorwaarden, staat een vermelding op de website van Michiels NV .
 14. Prijzen van aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 15. Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele overeenkomst. Er kunnen geen rechten uit ontleend worden voor andere overeenkomsten.

 

 

4. Betalingen

 

 

 1. Michiels NV hanteert diverse betalingsmethoden. Aangeboden betalingsmethoden kunnen per klant verschillen en kunnen afhankelijk zijn van (betaal-)gedrag in het verleden, kredietwaardigheid, authenticatie of autorisatie. De klant kan de gewenste betalingsmethode kiezen op de winkelwagenpagina van de Michiels NV website. Afhankelijk van de gekozen bestelmethode kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden aan de klant om deze betaling mogelijk te maken.
 2. Michiels NV kan voor betalingen gebruik maken van derden (zoals banken en erkende payment providers) en betalingen vinden dan plaats volgens de richtlijnen van de betreffende organisatie.
 3. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt. Voor overige weigeringen (waarbij ook het niet afhalen in verband met afwezigheid bij aflevering toe wordt gerekend) zal de klant de gemaakte behandelingskosten van de verzending vermeerderd met de kosten voor de complete afhandeling van terugzending in rekening gebracht worden.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient een gefactureerde betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Michiels NV aangewezen bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Michiels NV vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 5. Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Michiels NV op te schorten.
 6. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 12% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Michiels NV gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Michiels NV verschuldigd en bedragen ten minste 10% van het te innen bedrag met een minimum van 65 euro.
 7. In geval van niet-tijdige betaling is Michiels NV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 8. Indien Michiels NV , nadat de klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan klant richt, dan doet dit niet af aan andere artikelen in deze algemene voorwaarden.
 9. Indien een gedeelte van een betaling of factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, voldaan dienen te worden.

 

 

 

5. Eigendomsvoorbehoud

 

 

 

 

 1. Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Michiels NV heeft voldaan.
 2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de klant. Voordat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden is de klant gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant is niet gerechtigd de producten, voordat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden, te belasten, te verkopen, te verhuren, door te leveren, in gebruik te geven, te verpanden , te vervreemden of anderszins te bezwaren. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Michiels NV te bewaren.
 4. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De zakelijke klant is slechts gerechtigd de producten, waarvan Michiels NV eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 5. Bij beslag, (voorlopige) uitstel van betaling of faillissement is de klant verplicht Michiels NV onverwijld te berichten en dient de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Michiels NV .
 6. In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met Michiels NV (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot de betalingsverplichting) niet of niet volledig nakomt, is Michiels NV gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Michiels NV tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
 7. De klant stemt toe om op eerste verzoek van Michiels NV of door Michiels NV aan te wijzen (rechts)personen, de producten waarvan de feitelijke overdracht van eigendom nog niet heeft plaatsgevonden, ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten mee te nemen.

 

 

 

 

6. Intellectuele eigendom


 

 

 

 1. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Michiels NV vervaardigde en/of ter beschikking gestelde producten, informatie, mededelingen of andere uitingen berusten uitsluitend bij Michiels NV of diens toeleverancier. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging is uitgesloten. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam Michiels NV , de website van Michiels NV , de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Michiels NV opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Michiels NV of een aan Michiels NV gelieerde onderneming of persoon.
 3. Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

 

 

 

7. Levering en levertijden

 

 

 

 

 1. Levering van producten wordt geïnitieerd zodra alle producten van een bestelling op voorraad zijn en de volledige betaling voor de betreffende bestelling op haar bankrekening ontvangen is (tenzij met de klant een andere voor de klant toegestane betaling is overeengekomen).
 2. Indien Michiels NV voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal levering nooit eerder geïnitieerd worden dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Michiels NV .
 3. Indien een bestelling bestaat uit producten die wel en producten die nog niet kunnen worden geleverd kan Michiels NV op eigen beoordeling of op verzoek van de klant beslissen om een gedeeltelijke levering uit te voeren.  Alleen als dit op verzoek van de klant gebeurt, zal het deel van de bestelling dat nog nageleverd dient te worden als een aparte bestelling beschouwd worden en zullen de extra kosten en toeslagen opnieuw voor de afzonderlijke bestellingen berekend worden en met de afzonderlijke bestellingen aan de klant doorbelast worden.
 4. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Michiels NV ernaar om bestellingen die voor 14 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of in het geval van op maat te maken producten. Door Michiels NV genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit Michiels NV niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 5. Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Michiels NV niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Michiels NV is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 6. Indien een besteld product niet (meer) leverbaar is, is Michiels NV gerechtigd om voor dezelfde prijs een vervang product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren of de overeenkomst te ontbinden.
 7. Leveringen vinden plaats op het door de klant bij het afronden van de bestelling aangegeven adres. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
 8. Indien de Klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Michiels NV dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. Michiels NV heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
 9. Michiels NV is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Michiels NV daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
 10. Michiels NV is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 11. Zodra de te leveren producten op het overeengekomen afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

 

 

 

 

8. Overmacht

 

 

 

 1. Indien Michiels NV door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
 2. Onder overmacht van Michiels NV wordt mede verstaan, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen, de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Michiels NV zijn ingeschakeld, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Michiels NV liggen.
 3. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

 

 

 


9. Garantie en klacht
 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Michiels N.V.  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door(of levering aan ) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Michiels N.V. staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Michiels NV geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen, geheel of gedeeltelijk vervangen. De Klant kan zich in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie rechtstreeks tot de fabrikant wenden.

 

 1. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien: - de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of producten met kortere levensduur of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; - de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; - de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten; -type- en serienummers verwijderd of gewijzigd zijn dan wel onleesbaar zijn gemaakt.
 2. Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen de 2 maand nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan Michiels NV te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige klacht vervalt elke aanspraak op Michiels NV .
 3. De klant is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken worden door Michiels NV slechts in behandeling genomen indien zij binnen 2 maand na levering schriftelijk aan Michiels NV kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het bestelnummer en kopie van de pakbon. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 4. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten noch voor ontbinding van de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan, afwijkingen met betrekking tot kleuren, afmetingen, en geringe afwijkingen van prestaties en eigenschappen.
 5. Een eventuele klacht met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleveringsbon te worden aangetekend.
 6. Indien de klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Michiels NV te houden.
 7. De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Michiels NV in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie. Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken inzake.
 8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. Michiels NV streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 9. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Michiels NV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 10. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.
 11. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de klant geen rechten ontlenen.
 12. Reclameringen schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 13. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 14. De professionele klant  mag geen producten terug zenden zonder gemotiveerde reclamering. Retourzendingen kunnen in dit geval enkel plaats vinden na voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van   Michiels NV met opgave van het door hen opgegeven retournummer en alle in retourprocedure beschreven gegevens.
 15. Michiels NV is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebreke gebleken goederen te boven gaan. Indien Michiels NV ter voldoening aan haar garantieverplichting producten (of delen ervan) vervangt, worden alle vervangen producten (of delen ervan) eigendom van Michiels NV .
 16. Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden
 17. Klachten kunnen gericht worden naar : Michiels N.V Stationsstraat 143- 2235 Westmeerbeek (Hulshout) of via e-mail : webshop@michiels-office.be
 
 

 

10.  Herroepingsrecht   

 

 


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Michiels N.V

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :
 a) (voor verkoopovereenkomsten:) "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in het bezit krijgt.";
 b) (voor verkoopovereenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk  worden geleverd : ) "waarop klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in het bezit krijgt.";
 c) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of
onderdelen ) " waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in het bezit krijg.";
 
 Zijn uitgesloten van herroeping :
 
de  levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor  een specifieke persoon  bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid ; producten die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten ,  beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn, alsmede voor (audio/video/games/software)producten waarvan de verzegeling (seal/verpakking) verbroken is of waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd, voor de klant op maat gemaakte producten, speciaal voor de klant bestelde producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, niet in voorraad zijnde producten zoals aangegeven op de betreffende productpagina op de website van Michiels NV ).
 
 
(Beste klant , dit formulier enkel invullen en terugzenden indien  u de overeenkomst wil herroepen .)
 
 
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant Michiels N.V., (Stationsstraat 143- 2235 Westmeerbeek-tel. 016/68 99 40 - fax 016/69 75 92 - webshop@michiels-office.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van bijgevoegd formulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken .Michiels NV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 
Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Michiels NV er zorg voor alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen terug te betalen , inclusief de kost voor de  standaard leveringskosten, binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Michiels N.V. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Michiels NV is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijziging van levering dan de door Michiels N.V. geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Wanneer aan het gekochte product een contract is gekoppeld met een derde (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, een provider) dan dient de consumentklant zich voor uitoefening van het herroepingsrecht te wenden tot deze derde.

Een klant, die geen consument is, mag de koop van producten niet zonder meer annuleren. Indien een niet-consument klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Michiels NV en de winstderving door Michiels NV , te vermeerderen met BTW, aan Michiels NV te vergoeden waarbij een minimum geldt van 25% van de overeengekomen prijs.

 

 

 

11. Sancties voor niet-betaling 

 

 

 

 

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Michiels N.V. beschikt is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65,- euro excl. btw per factuur

 

 

12. Aansprakelijkheid

 

 

 

 1. Michiels NV is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.
 2. Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de niet-consumentklant geen enkele aanspraak op Michiels NV wegens gebreken in de door Michiels NV geleverde producten.
 3. Michiels NV is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Michiels NV .
 4. Onverminderd het gestelde in 11.2 en 11.3 is in geval van een aan Michiels NV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, Michiels NV uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Michiels NV eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan Michiels NV een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en letselschade.
 5. De totale aansprakelijkheid van Michiels NV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Michiels NV voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen, tenzij de eventueel door Michiels NV afgesloten verzekering in het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert.
 6. Iedere vordering op Michiels NV , tenzij deze door Michiels NV is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 

 

 

13. Persoonsgegevens

 

 

 

 

 1. Michiels NV zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, dat te lezen is op de website van Michiels NV .
 2. Michiels NV neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

 

 

 

14.  Diversen

 

 

 

 

 1. De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Michiels NV .
 2. Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Michiels NV aansprakelijk als ware hij zelf klant.
 3. Alle via telefoon, e-mail of op de website(s) van Michiels NV gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Michiels NV te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Michiels NV verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Michiels NV verleent daarvoor geen enkele garantie.
 4. Voor het plaatsen van bestellingen op de website van Michiels NV kan de klant een inlogcode aanmaken via de website van Michiels NV . Deze inlogcode maakt onderdeel uit van de klantidentificatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de klantidentificatie vertrouwelijk te houden. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn klantidentificatie. De klant verwittigt Michiels NV onmiddellijk bij verlies, misbruik of poging tot misbruik van deze inlogcode.
 5. Wanneer door Michiels NV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden gedoogd of zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Michiels NV deze algemene voorwaarden soepel toepast.

 

 

 

 

 

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zonder uitzondering voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van Turnhout.

 

 

 

 

16. Privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

Michiels NV hecht grote waarde aan privacy en neemt daarom een aantal maatregelen om er voor te zorgen dat de gegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking . respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

Het gebruik van uw gegevens

 

Wij gebruiken de gegevens die u ons verschaft in eerste instantie om de bestellingen zo snel mogelijk en makkelijk te laten verlopen, wat ook financiële diensten kunnen inhouden, zoals bijvoorbeeld een kredietcontrole (indien van toepassing), dan wel om u te voorzien van door u gevraagde informatie. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen presenteren, welke gebaseerd kunnen zijn op uw eerdere bezoek aan de website, aan ons verstrekte informatie of in het verleden gedane bestellingen.

 

De website slaat ook internet locatiegegevens op, zoals bijvoorbeeld gebruikte IP nummers, die automatisch via het internet meegezonden worden door uw internetprogramma dan wel door de website automatisch gedetecteerd kunnen worden. Dit wordt enerzijds gedaan om het algemene gebruik van de website te kunnen analyseren om zodoende de website en andere diensten te verbeteren, en anderzijds om het succes van externe referenties te kunnen meten om zodoende het succes van reclamecampagnes en dergelijke vast te kunnen stellen.

 

Wij verkopen uw gegevens niet

 

Michiels NV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die betrokken zijn bij de acceptatie of uitvoering van uw bestelling.  De werknemers van Michiels NV en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensverwerking werd er door Michiels NV aangifte gedaan bij de privacycommissie.

 

Uw gegevens inzien en wijzigen

 

Uw gegevens kunt u op de website bekijken en zonodig aanpassen. Dat kan via de link ‘mijn account’ die te vinden is op 'mijn account’ pagina als u bent ingelogd

 

 

 

 

17. Aantasting geldigheid  - niet-verzaking

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid , de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten van op gelijk welk moment door Michiels NV om één van in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten .

 

 

 

 

18. Wijziging voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden .Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Michiels N.V. kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen .Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

 

 

19. Bewijs

 

 

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

 

Cookies 

 

 

 

Cookies zijn kleine handige bestanden op uw eigen computer, die (mits goed gebruikt) een nuttig hulpmiddel zijn bij het onthouden van bepaalde instellingen die u op een website gekozen heeft, zodat u deze bij een volgend bezoek aan diezelfde website niet opnieuw hoeft in te stellen. Daarnaast gebruikt Michiels NV dit om u te herkennen bij een volgend bezoek, zodat producten die u eerder in u winkelwagen heeft gelegd niet verdwenen zijn, alsmede om informatie te verschaffen over het gebruik van de website, zodat we beter in staat zijn de website te verbeteren.

 

 

 

Veilig bestellen 

 

 

 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert Michiels NV passende beveiligingsmaatregelen. Zo zal de website altijd overschakelen op beveiligde verbindingen (SSL) als u wordt doorgeschakeld naar financiële pagina’s om uw bank- of creditcard gegevens in te vullen.

 

 

 

Unizo e-commerce label

 

 

 

Michiels nv heeft het reglement van het Unizo e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit reglement en de toegang tot de klachtenprocedure is beschikbaar via           www.unizo.be/e-commerce.

 

 

 

Terug naar boven